LinkedIn Logo
För medlemmar:
Användarnamn:
Lösenord:
 
Utbildning

Aktuarieprogrammet

För den som är intresserad av aktuarieyrket finns sedan våren 2002 ”Aktuarieprogrammet” att läsa vid Stockholms Universitet (=Masterprogrammet i Försäkringsmatematik). Det är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dem som redan har grundläggande matematisk examen (t.ex. kandidatexamen i matematisk statistik), såväl studenter i slutet av sin utbildning som yrkesverksamma försäkringsmatematiker.

Programmet är utformat i samråd med Svenska Aktuarieföreningen med målsättningen att den studerande efter genomgången utbildning ska uppfylla utbildningsdelen av kraven för diplomering. Mer information hittar du på universitetets hemsida om aktuarieprogrammet.

Kontinuerlig Yrkesutveckling för Aktuarier (CPD)

CPD (tidigare KYA) kommer från det engelska Continuing Professional Development och kan definieras som utveckling av kunskap och tekniska, yrkesmässiga och personliga färdigheter under en aktuaries yrkesverksamma liv. Föreningen rekommenderar alla aktuarier att föra en egen CPD-logg. Följande punkter är därvid viktiga att beakta:

• CPD avser utveckling av aktuariella tekniska färdigheter, färdigheter inom angränsande områden, affärs- och ledningsförmåga, professionalism och personliga färdigheter såsom förmåga till kommunikation och till självständigt tänkande.
• En aktuaries studieperiod är inledningen till en livslång utvecklingsprocess och ett livslångt lärande.
• Det är den enskilde aktuariens ansvar att planera sitt eget utvecklingsprogram. Olika behov kan här uppstå under olika stadier av aktuariens yrkesmässiga liv.
• I planeringen av sitt utvecklingsprogram bör aktuarien beakta bevarande, fördjupning och breddning av sina kunskaper och sin förmåga.
• För många aktuarier kommer utvecklingsprogrammet huvudsakligen att vara en del av den utveckling som överenskoms med aktuariens chef.

Svenska Aktuarieföreningens ger sin syn på vikten KYA och diskuterar hur en sådan utveckling kan åstadkommas i dokumentet CPD.

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten presenteras det något intressant ämne med anknytning till vår yrkesroll. Huvudsyftet är att vidareutbilda föreningens medlemmar samt informera om nya tekniker och regelverk. Vissa presentationer kan också ge deltagarna stöd för att klara tentamen i något av ämnena som ingår i diplomkraven.

Seminarium

På senare år har Föreningen arrangerat ett antal seminarier tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen. Dessa seminarier har bidragit till att sprida kännedom av aktuarieverksamheten och vissa aktuariella problem till andra befattningshavare inom försäkringsbolagen.

SAf anordnar årligen Etikseminariet, som bland annat handlar om hur man som aktuarie agerar professionellt, samt Ekonomi- och Skatteseminariet (i samarbete med Svenska Försäkringsföreningen).

 


 
Pennor
Nedladdningsbara filer
» KYA1.doc
» Stipendiefondens-stadgar.doc


Svenska Aktuarieföreningen  |  C/o Föreningshuset   |   Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm     » Maila kansliet
     08-121 513 27 (08.30-12.00)